Mar 19

Versammlung am Maerz

Category: Club News

MAGICA Clubowend
Magic from everywhere!
Zauberei an Magie get et net nemmen bei ons am Magica Club oder am Zaubergeschäft !
Neen, Megie fend een iwerall; och am Bastelbuttek, Baumaart, Apdikt oder Kleedergeschäft.
Et muss e just duerno sichen an seng magesch Fantaisie spillen loosen.
Mir weisen Iech wat en alles esou fend a wat een doraus kombineieren keint.
Wann dir och esou Fundsachen am Schaaf leien hud, da brengt se mat an loost ons zesummen bastelen.
Kreativ-Owend
Mettwochs den 21.März 2012 em 19.00 am SNJ op der Gare.

No comments

No Comments

Leave a comment