Dec 27

Triny Peller

Category: Club News

Mir hun dei trauerech Pflicht iech iwert den Doud vun onsem langjährechen Eirenmember, der Madame Triny Peller, ze informeieren.

Hirer Famill a Frenn ons herzlechst Beileed.

De Magica Club Letzebuerg

No comments

No Comments

Leave a comment