Apr 12

Den Comité 2011

Category: Club News

An der  Comité Versammlung vum 11. Abrell as Zesummenstallung vum comité esou decideiert gin:

 

President – Christina Nyman

Vice-President – Jay Witlox
Secretary – Luc Both
Treasurer – Romain Back
Youth Group – Egide Urbain
Archives – Véronique Faber
Committee member – Javier Benito
Committee member – Steve Wagner
Committee member – Willy Lin
No comments

No Comments

Leave a comment